سفرنامه ناصر خسرو

سفرنامه ناصر خسرو

سفرنامه ناصر خسرو

سفرنامه ناصر خسرو

 
نویسنده:ناصرخسرو قبادیانی
توضیحاتی کوتاه در مورد کتاب :
کتاب سفرنامهٔ ناصرخسرو کتابی است منسوب به ناصرخسرو قبادیانی بلخی است و گزارشی از یک سفر هفت‌ساله است. این سفر در ششم جمادی الاخر سال ۴۳۷ قمری (اول فروردین ۴۱۵ یزدگردی) از مرو آغاز شد و در جماددی الاخر سال ۴۴۴ قمری (اول فروردین ۴۱۶ یزگردی) با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت.در این کتاب او از مرو به سرخس، نیشابور، جوین، بسطام، دامغان، سمنان، ری، قوهه و قزوین…