مقاله ۲۵- شناخت بازار بورس

مقاله 25- شناخت بازار بورس

مقاله ۲۵- شناخت بازار بورس

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول
بخش اول: شناخت بازار بورس اوراق بهادار….. ۱
۱-۱ بورس اوراق بهادار. ۱
۱-۱-۱ مزایای بورس اوراق بهادار از نگاه اقتصاد کلان….. ۱
۱-۱-۲ مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار برای شرکت‌ها…… ۲
۱-۱-۳ مزایای بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاران.. 2
۱-۱-۴ ارکان بازار اوراق بهادار ایران…. ۲
۱-۱-۵ سازمان بورس و اوراق بهادار ( سبا )…. ۳
۱-۱-۶ بورس اوراق بهادار تهران…. ۳
بخش دوم. ۵
۱-۲ ساختار حقوقی و مالی شرکت‌های بورسی….. ۵
۱-۲-۱ شرکت…