بررسی رعایت قواعد تفسیر در «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»

بررسی رعایت قواعد تفسیر  در «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»

بررسی رعایت قواعد تفسیر در «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»

بررسی رعایت قواعد تفسیر در «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»مقدمه
قرآن کریم کامل ترین و جامع ترین و آخرین پیام الهی برای دستیابی بشر به سعادت و رستگاری و مایه هدایت تمام انسان ها است«هُدًى لِّلنَّاسِ»[1] و چگونگی برخورداری از این هدایت در گرو فهم و کشف رموز این کتاب الهی است و کشف این رموز تنها از طریق فهم صحیح آن به دست می آید.
بدین جهت خداوند خود را معلم و مفسّر قرآن معرفی کرده است(الرَّحْمَنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ)[۲]، به…