بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۱۵
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
به طورکلی این مطالعه باهدف بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل و با توجه به کنوانسیون های ایجادشده در سطح بینالملل در این خصوص بوده است. مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در حقوق ایران و حقوق بین الملل درخسارات وارده مسئولیت قراردادی هست نه قهری. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل بر مبنای خسارت ایجادشده و حادث بین در قرارداد…