جزوه متون فقه (فقه ۵) شهید ثانی بحث وصیت،ارث

جزوه متون فقه (فقه ۵) شهید ثانی بحث وصیت،ارث

جزوه متون فقه (فقه ۵) شهید ثانی بحث وصیت،ارثشرح لمعه دمشقیه – ترجمه دکتر عباس زراعت
به تعداد ۳۰۴ صفحه pdf…