مقاله: اوراق قرضه

مقاله: اوراق قرضه

—– مقاله: اوراق قرضه —–
تعداد صفحات: ۲۱ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..

لازم به توضیح است فایل مورد نظر به طور کامل ویرایش و صفحه آرایی شده است
فهرست مطالب
چکیده :۱
مقدمه۱
کاربرد اوراق قرضه۳
انواع اوراق قرضه۳
نحوه انتشار اوراق قرضه۴
ویژگی های اوراق قرضه:۶
واحد اندازه گیری قیمت و بهره اوراق قرضه:۷
اوراق قرضه با نام و بی نام:۷
اوراق قرضه با نرخ بهره صفر:۸
درجه بندی ریسك اوراق قرضه:۸
تامین سرمایه از طریق انتشار…