بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران

بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران

بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران

بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران مقدمهبشر از آغاز زندگي، در صدد بهبود شرايط زندگي خويش بوده است به گونه اي كه تداوم حيات و بقاء خود را در زندگي گروهي و جمعي جستجو نموده است در اين زندگي جمعي يا خود مرتكب رفتارهايي مي شد كه براي او و همنوعانش مشكل آفرين بود يا از سوي فرد ديگري با انجام همان رفتار متضرر مي شد. اين رفتارهاي قبيح و زيان آور، مطابق قوانين نا نوشته از سوي مردم و دولت سرزنش آور بوده و براي مرتكبين آن…