کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

 

نویسنده:…
توضیحاتی کوتاه در مورد کتاب:
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی