جامع الحوال و الاوصاف الاجنه

جامع الحوال و الاوصاف الاجنه

جامع الحوال و الاوصاف الاجنه

جامع الاحوال و الاوصاف الاجنه نسخه ای است قدیمی در باب زندگی جن ها و عادات و آدابشان. متاسفانه تنها صفحات محدودی از لیست کتاب یاد شده در کتابخانه موزه واتیکان به جا مانده است که در این کتاب، همان صفحات محدود جهت آشنایی علاقه مندان منتشر شده است….