مقاله بنيان‌گرايی معرفتی از منظر حکمت متعاليه

مقاله بنيان‌گرايی معرفتی از منظر حکمت متعاليه

مقاله بنيان‌گرايی معرفتی از منظر حکمت متعاليه

 دانلود مقاله بنيان‌گرايی معرفتی از منظر حکمت متعاليه+word
 
بخشی از مقاله:
در فلسفه و معرفت‌شناسی اسلامی علم حضوری پايه و اساس همة معرفت‌هاست. در يک تقسيم‌بندی کلی علم به حضوری و حصولی تقسيم می‌شود. به سبب يکی بودن وجود علمی و عينی معلوم در علم حضوری خطا در آن راه ندارد. علم حصولی نيز با اينکه وجود علمی و عينی در آن يکی نيست، اما می‌توان نشان داد بخش عمده‌ای از علوم حصولی بازگشت به علم حضوری دارند. بازگشت علوم نظري به…