بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

فهرست مطالبعنوان صفحه
چكيده۱
فصل اول: كليات و طرح موضوع
۱-۱- مقدمه۴
۱-۲- بیان مسأله و تبيين موضوع۴
۱-۳- اهميت موضوع و ضرورت پژوهش۶
۱-۴- اهداف تحقيق۷
۱-۵- سؤال تحقیق۷
۱-۶- فرضيه هاي تحقيق۸
۱-۷- روش تحقيق۸
۱-۸- قلمرو تحقیق۸
۱-۹- جامعه و نمونه آماری۸
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی۹
۱-۱۰-۱- کیفیت سود۹
۱-۱۰-۲- هیئت مدیره مشترک۹
۱-۱۰-۳- افشاهای داوطلبانه۹
۱-۱۱- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم : مباني نظري و…