زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺣﺎﻻت و اﺷﺎرات و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷﺎرات اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻴﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات رﺑـﻂ داﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺑﺮده ، ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده…

عناوین فایل های جالب سایت ما :

( جهت مشاهده توضیحات فایل ، عنوان فایل مورد نظر را در کادر جستجو وار نمایید )

زبان بدن از نگاه مولانا

با ۵۰۰۰ هزار تومان سرمایه دار شویم

شیپ فایل حوضه های آبخیز ایران

دانلود كتاب گناهان كبيره

مباني نظري و پیشینه تحقیق نگرش

دانلود روش های فرآوری خوراک طیور

قواعد فقه ۲

مجموعه کتابهای شهید مطهری ۱

نقد داستان کوتاه The Short Happy Life of Francis Macomber by Ernest Hemingway

دانلود لایه Dem منطقه۱۱

دانلود پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری با موضوع صنعت گوجه

بررسی رابطه بین رسانه های گروهی و اقتصاد مقاومتی بر سبک زندگی مردم شهرستان ….. در سال ۱۳۹۳

دانلود پایان نامه ارشد قالب word با عنوان بررسي جايگاه نقد وانتقاد در حوزه گفتمان سياسي اجتماعي ايران ۱۴۴ص

بررسی نقش سازمان همکاری شانگهای در تأمین امنیت آسیای مرکزی

ادبيات كودكان و نوجوانان جلد ۱۲

دانلود پروژه تحقیقاتی حسابداری صنعتی – بهای تمام شده (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات ۸۲

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان مرکزی

مقاله۷۰-بررسی کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر » تألیف ابوالحسن باخرزی۱۶۰ص

دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

۱۱۱۷۵ مسافر فرانکفورت آگاتا کریستی

شکرستان