پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ۲۷ ماده ای بوده و به همراه روایی و پایایی و تفسیر و نمره گذاری می باشد…