دانلودرایگان بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور(

دانلودرایگان  بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور(

دانلودرایگان بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور(

 موضوع:
بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور
) هدف پژوهش:
بهبود عملكرد و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انجام كاراتر و اثربخش تر فعالیت ها و وظایف خود در زمینه های گوناگون اقتصادی و بازرگانی در سطح خرد و كلان.
۲) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره:
روش نمونه گیری افراد تصادفی ساده از بین اعضاء است.
۳) روش پژوهش:
روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق كاربردی است و از نظر…