پروژه آمار نظرسنجی درباره سینما (۲۸ص)

پروژه آمار نظرسنجی درباره سینما (۲۸ص)

پروژه آمار نظرسنجی درباره سینما (۲۸ص)

 عنوان: پروژه آمار نظرسنجی درباره سینما و نمودارهای مربوطه  صفحات: ۲۸ صفحه
  فرمت: word
 هزینه دانلود: انتهای صفحه

شامل: مقدمه،توضیحات ،سوالات مطرح شده، داده ها، نمودار مستطیلی و جداول مربوط به هر قسمت می باشد.
  ——————-
قسمتی از پروژه آمار نظرسنجی درباره سینما و نمودارهای مربوطه:
 … طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به نظر پاسخگویان درباره میزان استقبال شهروندان تهرانی از سینما به اجرا…