بورس در بیست دقیقه – ۲۴صفحه

بورس در بیست دقیقه - 24صفحه

بورس در بیست دقیقه – ۲۴صفحه

دراین کتاب سعی شده است خواننده با ساز و کارهای قانونی  بورس آشنا شود و با توضیحات ساده در مورد فعالیت های مختلف آن، از جمله نحوه ی خرید و فروش، راههای مختلف سرمایه گذاری ، فواید سرمایه گذاری و …. آگاهی پیدا کند و اطلاعات اساسی و اولیه ی مورد نیاز خود را کسب نماید….