تئوري مالي مدرن و سودآوري راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم در ميان‌مدت

تئوري مالي مدرن و سودآوري راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم در ميان‌مدت

تئوري مالي مدرن و سودآوري راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم در ميان‌مدت

عنوان مقاله: تئوري مالي مدرن و سودآوري راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم در ميان‌مدتقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۵
برخي انديشمندان مالي اعتقاد دارند كه تئوري مالي مدرن قادر به تبيين چرايي سودآوري راهبرد سرمايه‌گذاري مومنتوم نيست. به عبارت ديگر آنان معتقدند كه پرتفوي‌هاي مومنتوم بدون داشتن ريسك بيشتر داراي بازده تحقق‌يافته بيشتري هستند. بنابراين براي توجيه اين پديده، بايستي مفروضات تئوري مالي مدرن را كنار گذاشت و براي تفسير اين…