مقاله نقش موتور محرک بازار فناوری نانو در ایران

مقاله نقش موتور محرک بازار فناوری نانو در ایران

مقاله نقش موتور محرک بازار فناوری نانو در ایران

عنوان مقاله: نقش موتور محرک بازار فناوری نانو در ایران قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۲۰
قسمتی از متن:
نظامهاي نوآوري که مخصوص یک تکنولوژي یا محصول خاص می باشند را در ادبیات با عنوان نظام هاي نوآوری فناورانه نام می برند. در بسیاري ازمطالعات، به تعریف کارل سونواستاتکویچ( ۱۹۹۱ )رجوع میشود که نظام نوآوری فناورانه را اینگونه تعریف نموده اند:
شبکه اي از آژانس ها که در یک محیط صنعتی / اقتصادي تحت یک ساختار نهادي مشخص با یکدیگر تعامل میکنند و مشغول…