دوبرابر کردن پول؟امکان ندارد (میلیاردر شدن از صفر)

دوبرابر کردن پول؟امکان ندارد (میلیاردر شدن از صفر)

 دو برابر کردن پول! موضوع وسوسه انگيزي است . از همان دوران کودکي اين وسوسه با ما بوده است . از همان وقت ها که پاي تلويزيون سياه و سفيدمان مي نشستيم ومي ديديم چگونه دو گربه حقه باز سعي مي کنند تا سکه پينوکيو را با کاشتن در زمين و تبديل آن به يک درخت ثروت ، چند برابرکنند و در دلمان حرص مي خورديم که بازچه کلاه گشادي سر اين اين عروسک چوبيبي چاره ، خواهد رفت .شايد همين تصورات باعث شد که حالا از ريسک کردن بترسيم و دو برابر و چند برابرکردن براي ما يک…