گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتیفهرست مطالب
فصل اول: معرفی سازمان امور مالیاتی
فصل دوم: انواع مالیات
فصل سوم: نگهداری دفاتر
فصل چهارم: پیشنهادات
منابع
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ، درسال ۱۳۸۰ تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستادسازمان در اوائل سال ۸۱ وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها به تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد . با تشكيل سازمان امورمالياتي ، بودجه اين سازمان از…