پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )

پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )

پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )فهرست مطالب
مقدمه
الف – یادداشتهای توضیحی
تاریخچه
موضوع شرکت
سرمایه شرکت
محل قانونی شرکت
ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی
ترازنامه تلفیقی
صورت سود و زیان تلفیقی
گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )
ترازنامه
صورت سود و زیان
گردش حساب سود( زیان ) انباشته
صورت جریان وجوه نقد
د- جدول نسبت های شرکت…