نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن

نگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن

 

 
 

عبدالحیّ حبیبی, محمد اسمعیل مبلغ
 
مکان چاپ: افغانستان/کابل ناشر: انتشارات انجمن جامی تاریخ چاپ: ۱۳۴۳ هجری شمسی زبان: فارسی

 

 
 

داستان سلامان و ابسال، حکایتی رمزی و تمثیلی است که ریشه ای یونانی دارد. این قصه در حدود قرون سوم و چهارم هجری برای نخستین بار به وسیله حنین بن اسحق حکیم از یونانی به عربی ترجمه شد. این داستان به این دلیل مضمونی عاشقانه، رمزی،…