شکلی که نام تو دارد

شکلی که نام تو دارد

شکلی که نام تو دارد

شکلی که نام تو دارد
نویسنده: مسعود بیزارگیتی
از متن کتاب: آواز اهورایی پنداری روشن: جهانی با نتی کوچک – گفتار نیک جهان سبز می شود و کردار عاشقان زلال چشمه ای است بر اندام حیات – چنین می گفت پرندگان را به منقار گندم آتشی است که فصول را معنا می دهد به مهتابی می روم در امتداد لرزش نگاهها می پایم در هنوز لبحند عاشقی هست