ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورتحساب مالی

ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورتحساب مالی

ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورتحساب مالی

مقاله حسابداری و حسابرسی با عنوان ارزیابی و پاسخ به خطرات موجود در حسابرسی یک صورت حساب مالی در فرمت ورد در ۴ صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:مقدمهطراحی مراحل بعدی حسابرسی بررسی کنترل های داخلی مدارک و شواهدی از حسابرسی های پیشین …

بانكداري الكترونيك و اصلاح الگوي مصرف

بانكداري الكترونيك و اصلاح الگوي مصرف

بانكداري الكترونيك و اصلاح الگوي مصرف

چکیده :در اين مقاله موضوع بانكداري الكترونيك مورد بررسي قرار مي گيرد و به نقش آن در اصلاح الگوي مصرف اشاار مي شود….

مقاله ۴۲- آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس آموزه ‌‌های اسلامی

مقاله 42- آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس آموزه ‌‌های اسلامی

مقاله ۴۲- آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس آموزه ‌‌های اسلامی

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور. ۳
چرا آزادی اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شد؟. ۳
عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری.. ۴
آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام. ۵
آزادی اقتصادی انسان‌محور. ۶
مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. ۶
جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی.. ۷
اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور. ۸
شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی…