اصول فقه ۳

اصول فقه 3

اصول فقه ۳

اصول فقه ۳نيمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه
نيمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه
تابستان ۸۹+ با پاسخنامه
نيمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه
نيمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه
تابستان ۹۰ + با پاسخنامه
نيمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه
نيمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه
نيمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه
نيمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه
تابستان ۹۱ + با پاسخنامه
تابستان ۹۲ + با پاسخنامه
نيمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه
نيمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه
نيمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه
تابستان ۹۳ + با…

دانلود تحقیق حاشيه نشيني و تنظيم خانواده

دانلود تحقیق حاشيه نشيني و تنظيم خانواده

دانلود تحقیق حاشيه نشيني و تنظيم خانواده

این تحقیق بصورت Word و با موضوع حاشيه نشيني و تنظيم خانواده انجام گرفته است.تحقیق برای علوم اجتماعی و جامعه شناسی مناسب است و در ۱۳ برگه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.جمعيت ايران در طي هشت دهه اخير افزايش يافته، كه در نتيجه آن مسائل و مشكلاتي از قبيل رشد سريع جمعيت شهري، افزايش فقر در شهرها، دسترسي ناكافي به مسكن و خدمات اصلي شهري، شكاف عظيم ميان طبقات اجتماعي، بيگانگي شهروندان…

پایان نامه بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران

پایان نامه بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران

پایان نامه بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران

چكيده فرسودگي شغلي شامل احساس خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي در كار است. اين پژوهش فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران را مورد بررسي قرار داد . روش تحقيق توصيفي و از نوع زمينه يابي است . نمونه اين تحقيق ۱۳۴ نفر از دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند . ابزار تحقيق پرسشنامه فرسودگي شغلي بوده كه به روش محقق ساخته تهيه شد . نتايج تحقيق نشان داد…