مجمع البحرین

مجمع البحرین

مجمع البحرین

مجمع البحرین

 

شمس الدین ابراهیم ابرقوهی مصحح: نجیب مایل هروی
 
مکان چاپ: تهران ناشر: انتشارات مولی تاریخ چاپ: ۱۳۶۴ هجری شمسی تیراژ: ۱۲۰۰ زبان: فارسی

 

 
 

مجمع البحرین یکی از جامع‌ترین نگاشته‌های دهه دوم از نیمه اول سده هشتم هجری است که درباره فلسفه با مشرب عرفانی و آداب و آراء علمی خانقاهی به زبان فارسی تصنیف شده است. نویسنده این کتاب شمس الدین ابراهیم ابرقوهی از عرفانی زمان قرن هفت و هشت بود و در ابرقوه…